Finanční gramotnost

Co znamená pojem finanční gramotnost?

Finanční gramotnost představuje dovednosti a znalosti ve spojitosti s penězi, např. kde a kolik si půjčit, kam uložit bezpečně své peníze či investovat (třeba kurzovým sázením). Obecně se nedá hodnotit míra gramotnosti, nicméně podstatná je schopnost aplikace a hlavní viditelný výstup je přebytkový osobní rozpočet či schopnost nechat peníze pracovat pro sebe.

Dovolím si finanční gramotnost přirovnat k jazyku, řeči. Použitím cizího jazyku v zahraničí zjistíme odpověď. Samozřejmě téměř vždy se lze domluvit rukama, nohama, ale je to náročnější. A třeba dotazovaný nakonec neporozumí a může ztratit chuť pomoci. Je tedy jakýmsi jazykem peněz, kterému buď porozumíte a nebo se domlouváte "rukama, nohama."

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) rozdělila finanční gram. na tři roviny:

1) Základní rovina - principy bez velkých matematických znalostí
2) Střední rovina - schopnost správně aplikovat základní principy v souvislostech
3) Nejvyšší rovina - schopnost aplikovat principy v složitých souvislostech a konkrétních, odlišných životních situacích i s ohledem na svůj sociální (nejen finanční) život

Všechny tyto faktory jsou naučitelné ve škole a jsou označovány jako kognitivní faktory. Naproti tomu nekognitivní faktory už příliš nedokáží ovlivnit formální vzdělání.

Kognitivní faktory:
1. Obsah
Peníze a transakce
Znalost základních produktů a základních operací s penězi.

Plánování a správa rodinného rozpočtu
Znalost různých typů příjmů a výdajů, schopnost určit priority výdajů při omezeném rozpočtu, plánovat výdaje, spořit.

Posouzení rizik a očekávaného zisku
Znalost rizik u různých typů produktů, úvěrové riziko, rizika spojená s nesplácením, úroková sazba, inflace.

Širší finanční souvislosti
Vědomí možnosti volby, jak naložit s penězi, že reklama a vrstevníci působí tlak na rozhodování, nepoctivé praktiky obchodníků, znalost spotřebitelských práv a povinností, důležitost právní dokumentace související s nákupy, trestné činy spojené se světem financí.

2. Procesy
Identifikace finanční informace
Znalost pojmů a jejich aplikace v praxi, získání relevantní informace ze smlouvy, grafu.

Analýza finančních informací
Znalost finančních produktů spojená se schopností prakticky využívat danou informaci pro finanční rozhodnutí.

Posouzení rozhodnutí v širších finančních souvislostech
Schopnost posoudit nákup jako plýtvání nebo posouzení výhodnosti refinancování úvěru.

Aplikace znalostí při řešení praktické situace
Zahrnuje životní situace vyžadující několik početních operací, které mají vést ke správnému rozhodnutí. Př. Mzda činí 70 Kč/h, 12 hodin v měsíci. Každý měsíc čtvrtinu výdělku odloží bokem. Kolik měsíců musí pracovat, aby mohl jet na výlet za 2.000 Kč?

3. Situační kontext
Základní fin. gramotnost obyvatel by měla být posilována situačně, to znamená vědomí typických rizikových i běžných situací, při kterých se rozhoduje o zadlužení, spoření nebo investicích.

Vzdělávání a práce
Posouzení nákladů na vzdělávání, pracovní právo.

Domácnost a rodina
Přehled o platbách spojených s bydlením, plánování nákupů.

Individuální potřeby
Náklady na zábavu a volný čas, nákup elektroniky, smlouvy s telefonním operátorem.

Společenská odpovědnost
Schopnost zasadit své jednání do širšího kontextu společenské odpovědnosti, ekologie, globálních procesů, což OECD považuje za nedílnou součást finanční gramotnosti.

Nekognitivní faktory:
Přístup k informacím a vzdělání
Některé sociální prostředí poskytuje více informací, a tedy zjednodušuje orientaci ve světě financí.

Přístup k penězům a finančním produktům
O fakticky nedostupných finančních produktech člověk nemívá mnoho informací.

Osobní postoj k finančním otázkám a sebedůvěra při jejich řešení
Tendence k impulzivnímu jednání, přehnanému riskování.

Skutečné jednání, utrácení a ukládání peněz
Finanční praktické, skutečné rozhodování v reálných životních situacích vybavuje člověka dalšími zkušenostmi.

Podrobnější informace lze získat z dokumentu (v angličtině) OECD z roku 2012 pro Financial literacy.

Předchozí článek

Seznam článků
Finanční gramotnost

Další článek
Význam peněz a co to vlastně peníze jsou?