Finanční gramotnost

Předlužení neboli příliš dluhů škodí

Jedná se o stav, kdy dlužník není schopen splácet své závazky ani po odečtení běžných životních nákladů. Vyvarovat se takovému předlužení lze především vyhnutí se nevhodných úvěrů, mít určitou rezervu při sjednání úvěru pro případ snížení příjmů a schopnosti splácet úvěr, dále případně zvolit pojišťovací produkt s názvem pojištění proti neschopnosti splácet. Ovšem pozor! Celková výše splátek se navýší o pojistné.

V případě, že nesplácíme své závazky, pak věřitelé (ti co nám půjčili) postupují vesměs ve čtyřech krocích:

1) Upomínka
Dlužník je napomínám všemi možnými komunikačními kanály (telefon, email, pošta). V této fázi zase až tak o moc nejde, podstatné je s věřiteli komunikovat a chtít najít řešení vzniklé situace. Mlčení nic nespraví a lepší je splácet alespoň část úvěru než nesplácet vůbec. Dluh mírně narůstá o sankce či úroky z prodlení.

2) Vymáhání
Zapojen může být soud, kde veškeré výlohy platí dlužník a dlužná částka významně narůstá. V případě zajištěného dluhu, majetek propadá věřiteli, případně se splácení požaduje po ručitelích (osoba, firma ručící za to že budete řádně splácet, pokud ne, jsou požádání o řešení situace právě většinou požadavkem na zaplacení dlužné částky). Pokud závazek není zajištěn majetkem, může věřitel pohledávku prodat vymáhací agentuře, která jedná intenzivněji, emotivněji ovšem v rámci zákona. V této fázi se stále lze domluvit na řešení třeba s onou vymáhací agenturou.

3) Nařízení zaplatit
Soudní nařízení k zaplacení, opět roste o další soudní výlohy. Dlužník má právo nesouhlasit se soudním vydáním platebního rozkazu, ovšem pouze tím oddálí splácení.

4) Exekuce
Pokud nedojde k zaplacení ani po soudním příkazu, přichází exekuce, jejímž cílem je buď získat zastavený majetek, nebo získání majetku ve výši nesplacené výše úvěru. Dlužná částka ovšem narůstá o exekuční náklady.

Při exekuci je odňat náš majetek buď:
1) Obstavením účtu, ze kterého je úvěr hrazen nebo

2) Exekucí majetku (jak to znáte z televize, exekutor oblepuje majetek nálepkami, v případě nezaplacení je tento majetek odvezen) či

3) Exekuce příjmů, kdy se dlužníkovi nechává tzv. nezabavitelné minimum, což je částka potřebná spíše pro přežití než žití.

Exekuci lze zastavit využitím ustanovení insolvenčního zákona o oddlužení. Termín oddlužení je spíše známý pod pojmem osobní bankrot a je určen pouze pro nepodnikatele. Takovýto bankrot musí schválit či vydat soud a dlužník sám navrhuje, jak bude dále splácet. Ovšem po dobu pěti let je dlužníkovi ponecháno pouze životní minimum a náklady na bydlení, dlužník pak sám posílá splátku věřiteli. Pokud dlužník splní plán oddlužení, tedy splácí, jak si sám určil, pak soud zbytek dluhu odpustí
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti