Obchodní podmínky

I. Vymezení pojmů

Stránky – Stránkami se rozumí webová aplikace, kterou lze prohlížet webovým prohlížečem na adrese www.mozkovna.net (dále jen “Stránky”)

Prodávající – prodávajícím je fyzická osoba Petr Šístek, IČ: 06768644, se sídlem Bzenecká 4171/18, 628 00, Brno – Židenice

Uživatel – je každý, kdo užije Stránky Prodávajícího vymezené výše

Kupující – je Uživatel, který si objednal zboží u Prodávajícího prostřednictvím Stránek

Spotřebitel – je každý Kupující, který požívá ochrany spotřebitele dle platného práva

Osobní údaje – jsou údaje Uživatele chráněné zákonem o ochraně osobních údajů

Uživatelské údaje – veškeré údaje o Uživateli zahrnující osobní údaje a další údaje týkající se zejména historie jeho obchodních transakcí a nákupních preferencí

Zboží – je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora, dále též Předmět koupě

II. Úvodní ustanovení

1. Použitím Stránek souhlasíte s těmito obchodními podmínkami

2. Kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z Předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou Kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost

III. Objednávka

1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky

2. Kupující objednává Předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.mozkovna.net

3. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit

4. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu Předmět koupě a Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu

5. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.mozkovna.net/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí

IV. Kupní cena, platba a dodání

1. U každého Zboží je uvedená cena konečná

2. Při objednání více Zboží, pak v objednávkovém formuláři tvoří součet těchto cen výslednou částku k platbě

3. Prodávající je neplátce DPH, cena je tak konečná

4. Platba probíhá převodem na účet Prodávajícího uvedený na portále – za uskutečnění platby se považuje připsání částky na účet Prodávajícího

5. Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

6. Dodání Zboží: Po připsání částky na účet Prodávajícího obdrží Kupující email s potvrzením o zaplacení a pokyny s přístupem ke Zboží

V. Reklamace

1. Zboží lze reklamovat pouze v případě, že je Zboží prokazatelně poškozeno a nelze jej otevřít standartním softwarem

2. Obsah Zboží nemůže být důvodem k reklamaci nebo vrácení Zboží

3. Reklamaci lze uplatnit zasláním emailu na adresu info@mozkovna.net. Zpráva musí obsahovat minimálně: Název Zboží, emailovou adresu pro odpověď a popis závady včetně specifikace zařízení, na kterém chce Kupující Zboží zobrazit

4. Reklamaci bude prodejce řešit individuálně s Kupujícím prostřednictvím emailu

5. Pokud nebude možné odstranit závadu, bude Kupujícímu vrácena kupní cena nebo nabídnuto jiné Zboží

VI. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů je zaručena zákonem č. 101/2000 Sb.

2. Uživatel dává tímto souhlas, že Stránky a Prodávající mohou shromažďovat jeho osobní údaje zejména jméno a příjmení, emailovou adresu, IP adresu, login a heslo (dále jen “Osobní údaje”)

3. Poskytnutím osobních údajů dáváte jako Uživatel souhlas k tomu, aby Stránky a Prodávající shromažďovali Vaše Osobní údaje, uložili je a užili k následujícímu ověření Vaší identity, vyřizování stížností a sporů, statistické zpracování pro marketingové účely a účely inovace obsahu Stránek a k zasílání obchodních oznámení a jiných marketingových materiálů, které mají vztah k Stránkám nabízeným produktům

4. Stránky a Prodávající mají právo užívat osobní údaje k výše uvedeným účelům jakož i k účelům daným platným právem a k účelům vymáhání či bránění práva u veřejných institucí

5. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením (včetně šifrování hesla) proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám

6. Prodávající se zavazuje, že bude uložená data používat pouze pro provoz portálu a v obchodním styku s kupujícím

7. Uživatel souhlasí se zasíláním a ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookie se rozumí malý datový soubor, který v případě přihlášení daného počítače komunikuje s internetovým vyhledávačem uživatele

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2014

2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek

3. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.mozkovna.net/obchodni-podminky a je označena datem účinnosti

4. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek

Obchodní podmínky ve formátu PDF